Όροι Δημιουργίας Καταστήματος

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης για το «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» παρέχει  Ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία δίνει τα εργαλεία σε κάθε παραγωγό για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου και η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.  

Η Ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία εφεξής στην παρούσα θα καλείται για λόγους συντομίας «Αγορά», δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς/επιχειρήσεις, αγροτικών προϊόντων που θα συμμετέχουν στην Αγορά, να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις των προϊόντων τους. Στόχος είναι να μπορέσει κάθε παραγωγός/επιχείρηση, χωρίς ειδικές επενδύσεις και τεχνογνωσία, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και τις νέες τάσεις του αγοραστικού κοινού, να διευρύνει την πελατειακή της βάση και να αποκτήσει εξωστρέφεια, με προφανή οφέλη για τον ίδιο και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Στα πλαίσια αυτά συμφωνούνται οι όροι χρήσης της παρούσας  προκειμένου ο κάθε παραγωγός/επιχείρηση να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω της Αγοράς.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1 Η Περιφέρεια Ηπείρου, λειτουργεί την Αγορά στην οποία κάθε παραγωγός/Επιχείρηση που  συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας μπορεί να δημιουργήσει το δικό του/της Ηλεκτρονικό Κατάστημα και να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές πωλήσεις των προϊόντων του/ της.

1.2 Οι υπηρεσίες που παρέχει η Αγορά κάθε παραγωγό/ Επιχείρηση συνοπτικά περιλαμβάνουν:

  • Διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (εταιρική παρουσίαση)
  • Διαχείριση καταλόγου προϊόντων
  • Περιήγηση στον κατάλογο προϊόντων
  • Ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων
  • Διαχείριση ηλεκτρονικών παραγγελιών
  • Στατιστικά παραγγελιών

1.3 Τα ηλεκτρονικά καταστήματα δεν λειτουργούν αυτόνομα αλλά σε ενιαίο περιβάλλον με αποτέλεσμα να δημιουργείται η έννοια της Αγοράς δια μέσου την ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας που περιλαμβάνει παραγωγούς/επιχειρήσεις από όλη την Περιφέρεια Ηπείρου με ανταγωνιστικές ή μη μεταξύ τους δραστηριότητες και προϊόντα.

1.4 Η δημιουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τις υπηρεσίες, τις υποδομές και τις εφαρμογές της Αγοράς, που είναι κοινές για όλες τις Επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες της Αγοράς παρέχονται στον παραγωγό/ Επιχείρηση ως Διαδικτυακές (internet) υπηρεσίες (Software as a Service / SaaS) και δεν απαιτείται η εγκατάσταση σε εξοπλισμό του παραγωγού / Επιχείρησης των εφαρμογών της Αγοράς.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

2.1 Η Επιχείρηση/παραγωγός στα πλαίσια της παρούσας δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα επί των υποδομών και εφαρμογών της Αγοράς, πέραν του μη αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης των υπηρεσιών της Αγοράς για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας.

2.2 Η Επιχείρηση/παραγωγός παραλαμβάνει από την Αγορά ατομικό όνομα χρήστη και κωδικό ασφαλούς πρόσβασης (user name και password), μέσω του οποίου διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό του/της κατάστημα και ανανεώνει το περιεχόμενό του (π.χ. διαχείριση ηλεκτρονικών παραγγελιών, τιμοκατάλογοι προϊόντων, προσθήκη ή/και απόσυρση προϊόντων, προσφορές, πληροφορίες για τα προϊόντα και την επιχείρηση, κλπ). Ο Παραγωγός / Επιχείρηση έχει την αποκλειστική ευθύνη να διατηρεί μυστικό τον κωδικό ασφαλούς πρόσβασης για αποφυγή πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

2.3. Η Επιχείρηση/παραγωγός δικαιούται να προωθήσει μέσω της Αγοράς μόνο προϊόντα που επιτρέπεται σύμφωνα με την κείμενη για κάθε περίπτωση νομοθεσία

2.4. Η Περιφέρεια Ηπείρου διατηρεί το δικαίωμα όπως άμεσα, μονομερώς, αζημίως και χωρίς καμία πρόσθετη υποχρέωση ή διατύπωση διακόψει την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Επιχείρησης/Παραγωγού ή απαγορεύσει την πώληση συγκεκριμένων προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i)  σε περίπτωση παράβασης από τον Παραγωγό/ Επιχείρηση των όρων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα,

ii) σε περίπτωση παράβασης από τον Παραγωγό/ Επιχείρηση διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ενδεικτικά αναφερομένων του Ν.146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, του Ν.2239/94 περί Σημάτων, του Π.Δ. 131/2003 περί ηλεκτρονικού εμπορίου, του Ν.2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, των Κανονισμών 543/2011 της ΕΕ περί οπωροκηπευτικών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών ως και κάθε άλλης διάταξης νόμου, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών του Παραγωγού/ Επιχείρησης αντίθετων προς τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών,

Όλες οι άνω περιπτώσεις συνιστούν λόγους καταγγελίας της παρούσας από την Περιφέρεια Ηπείρου από υπαιτιότητα του Παραγωγού/  Επιχείρησης.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Περιφέρεια Ηπείρου ουδεμία ευθύνη φέρει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που οι Επιχειρήσεις / Παραγωγοί πωλούν ή παρέχουν  μέσω της Αγοράς, ενδεικτικά αναφερομένων για τις τιμές και τη συσκευασία των προϊόντων, την περιγραφή και τις τυχόν προδιαγραφές τους, τις κάθε είδους πληροφορίες που αναφέρονται στην Αγορά και αφορούν στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και τις Επιχειρήσεις, την ποιότητα των προϊόντων και την κατάστασή τους και συμφωνημένη ή προσδοκώμενη λειτουργία κατά την παράδοσή τους στον Αγοραστή, κλπ. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις και δεσμεύσεις εκ της συμβατικής σχέσης πώλησης ή άλλης μεταξύ της Επιχείρησης/Παραγωγού και των πελατών της αφορούν και δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνο την Επιχείρηση /Παραγωγό και τους πελάτες  της/του.

Η Περιφέρεια Ηπείρου διατηρεί το δικαίωμα όπως μονομερώς , αζημίως και χωρίς καμία πρόσθετη υποχρέωση ή διατύπωση να τροποποιεί τους όρους χρήσης της παρούσας . Στην περίπτωση αυτή ο κάθε Παραγωγός/Επιχείριση θα ειδοποιείται για την τροποποίηση των όρων χρήσης της παρούσας και οφείλει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για την αποδοχή αυτών, άλλως η Περιφέρεια Ηπείρου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος του/της .

4. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΕΣΗΣ

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των όρων χρήσης καμία άλλη έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εκτός αυτή που ρητώς αναγράφεται στην παρούσα.

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Με την αποδοχή των παρόντων όρων  χρήσης ο παραγωγός /επιχειρηματίας , δηλώνει υπεύθυνα ότι η επιχείρηση την οποία λειτουργεί είναι καθόλα νόμιμη και διαθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά περί αδειοδότησής  της.